Tárgya: Érintettek neve, munkáltatója, pozíciója, munkahelyi telefonszáma és email címe

1. Előzmények

A JOBTAIN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-724595 Adószám: 13227236-2-43 Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 72. fszt. Ü-1, a továbbiakban Társaság) tevékenységéhez kapcsolódóan kiterjedt projekt koordinátori, bér- és munkaügyi hálózattal, valamint ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik. A partner társaságok mindegyikénél rendelkezik kijelölt kapcsolttartókkal, akiknek a nevét, telefonszámát, email címét nyilvántartja.

A jogos érdek alapján történő adatkezelésnél a Társaság a jogos érdekét az adatalany érdekeivel és alapjogaival súlyozza, és ennek eredménye határozza meg, hogy az érdekmérlegelési jogalap alkalmazható-e az adatkezelésre. A súlyozás elvégzése egy komplex, többlépcsős folyamat, amely számos tény és körülmény figyelembevételét követeli meg:

 1. a Társaság jogos érdekének azonosítása;
 2. az adatalanyi érdek, illetőleg az adatalany irányadó alapjogainak azonosítása;
 3. a súlyozás elvégzése, és annak megállapítása, hogy a súlyozás eredménye alapján kezelhető-e a személyes adat.

2. A Társaság jogos érdekének azonosítása

Az érdekmérlegelési teszt keretében a Társaság jogos érdekeként vehetők figyelembe az alábbiak:

 • az értékesítés során kijelölt kapcsolattartó közvetlen elérésének lehetősége,
 • az egyeztetés gördülékenységének elősegítése,
 • folyamatos kapcsolattartás: partner igényeinek és panaszainak gyors kezelése,
 • visszajelzés a Partner érintett munkatársainak részéről a szolgáltatás megítélésével kapcsolatban ügyfél elégedettség mérés formájában,
 • a társaság részére aránytalan kapacitás terhelést és költséget jelentene, hogy mindig a partner hivatalos, központi telefonszámán vagy email címén keresztül próbálja meg elintézni a folyamatban lévő ügyeket,
 • üzleti tárgyalások során elengedhetetlen, hogy mindig ugyanaz a kapcsolattartó intézze az ügyeket, aki ismeri az előzményeket,

A fenti cél eléréséhez szükséges mód a következő tevékenységeket foglalja magában:

 • partnerek és kapcsolattartók vonatkozásában adatbázis építése,
 • a kapcsolattartók nevének, pozíciójának, telefonszámának és email címének rögzítése,
 • ezen adatok elérhetővé tétele a társaság értékesítéssel és szolgáltatás kezeléssel foglalkozó vagy az értékesítési, szolgáltatás kezelési folyamatba alkalmi jelleggel támogatást nyújtó munkatársai részére.

3. Az érintett érdekei, alapjogok

Az érdekmérlegelési teszt másik felében az adatalanyi érdekek és jogok képeznek ellensúlyt. Az adatkezelés adatalany vonatkozásában jelentkező hatásainak elemzése során mind a pozitív, mind pedig a negatív következményeket szükséges számba venni. Ilyenek lehetnek például a diszkrimináció, az adatalany becsületének, szerződéses pozíciójának vagy autonómiájának potenciális megsértése, a személyes adatok védelméhez fűződő vagy a magánélethez való́ jogának megsértése.

Adatalany érdekeinek beazonosítása:

 • Az érintettnek lényeges és egyértelmű érdeke fűződik információs önrendelkezési joga gyakorlásához, valamint magánszférája védelméhez. Fontos ugyanakkor, hogy a tárgybeli személyes adat társaságunk általi kezelése megítélésünk szerint nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára.

4. A súlyozás elvégzése, és annak megállapítása, hogy a súlyozás eredménye alapján kezelhető-e a személyes adat.

A súlyozás során a Társaság vizsgálta, hogy az adatkezelés az Érintett jogait csak csekély mértékben korlátozza. A Társaság az értékelés során az adatkezelés Érintettre gyakorolt hatását összehasonlította az adatkezeléstől remélt előnnyel, amely alapján megállapítható, hogy az adatkezelés hiányában a társaság nem tudná teljesíteni a megbízásait, illetőleg azok teljesítése olyan jelentős anyagi teherrel járna, amely meghaladná a megbízástól remélt előnyök mértékét. Mindemellett a társaság az érintettek vonatkozásában kizárólag olyan adatot kezel, amelyet az érintett maga, vagy a partner, mint hivatalos adatot bocsátott a rendelkezésére. A Társaság az érdekmérlegelési jogalapra hivatkozással személyes adatot csak akkor kezel, ha az Érintett személyhez fűződő jogait az adatkezelés egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben korlátozza. Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, illetőleg kevesebb adattal ez a cél nem elérhető.

 

Álláspontunk szerint a Társaság jogos érdeke felülmúlja az Érintett érdekeit és alapvető jogait, az adat kezelésének jogalapja így az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) f) pontja.

 

5. Biztosítékok

Az adatfelvételkor kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az érintett bármikor információt kérhet az adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről Társaságunk a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül írásban tájékoztatja. Társaságunk honlapján elérhető az Adatvédelmi Szabályzat, mely részletes leírást tartalmaz az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, azok jogszabályi előírásoknak megfelelő vonalairól. Társaságunk belső szabályzata szerint meghatározott napokon, időintervallumon belül, illetve gyakorisággal kezdeményezhető a telefonos kapcsolatfelvétel. Az adatkezelés a küldemények legyártása és postázása céljából történő felhasználásáig, ellenőrzéséig terjed ki, annak jogosulatlan harmadik személyek felé történő kiadása, profilalkotás céljára történő felhasználása nem valósulhat meg. A valóságnak nem megfelelő személyes adat módosítása bármikor kérhető. Az Érintett kérheti személyes adatnak minősülő adatainak törlését, amennyiben véleménye szerint annak kezelése nem indokolt. Társaságunk a kérelem beérkezését követő 15 napon belül írásban értesíti az Érintettet a kérelem kivizsgálásának eredményéről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről. Az adat törlésre kerül, ha megállapítása szerint a tárolt adat kezelése jogellenes, a törlést elrendelte a bíróság, a NAIH, az adat hiányos, vagy téves, és ezen állapot nem kiküszöbölhető, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetőleg az adat tárolásának törvényi határideje lejárt. Társaságunk az adatbiztonság érvényesülése okán, az Infotv., illetve az egyéb adat- és titokvédelmi szabályoknak megfelelve minden olyan technikai, szervezeti, szervezési, és egyéb olyan műszaki feltételt biztosít, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan adattovábbítását, hozzáférését, módosítását, megsemmisülését megakadályozza. Előbbiekre tekintettel Társaságunk által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított.

Társaságunk az adott kapcsolattartói adatokat a kapcsolattartói minőség megszűnéséről való tudomás szerzéstől számított 30 nappal legkésőbb törli.

6. Tiltakozás joga

Az érintett nyilatkozatában kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését, amely kérelmet Társaságunk a beérkezéstől számított 15 napon belül megvizsgálja, döntéséről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről írásban megküldi tájékoztatását. Indokolt tiltakozás esetében - megállapításra kerül, hogy az Érintett érdekei elsőbbséget élveznek - az adatkezelés megszüntetésére, és az adatok zárolására (az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából), vagy törlésére kerül sor. Abban az esetben, amennyiben az Érintett nem ért egyet Társaságunk döntésével, a közléstől számított 30 napon belül a lakhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel.

7. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

Társaságunknak a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit, tekintettel főként az alábbiakra:

 • társaságunknak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a személyes adat kezeléséhez,
 • a tárgybeli személyes adat kezeléséhez az érintettnek is érdeke fűződik, hiszen az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az adott tájékoztatást megkapja,
 • a személyes adat kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára.

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapításra került, hogy az Infotv. 6.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap a tárgybeli személyes adat, vagyis az érintettek nevének, munkáltatójának, pozíciójának, munkahelyi telefonszámának és email címének, kezelése vonatkozásában fennáll. Vagyis a tárgybeli személyes adat a társaság által további, külön hozzájárulás nélkül is kezelhető.

 

Budapest, 2018. május 22.