Adatkezelési tájékoztató

2023.02.01.

Az adatvédelem kiemelten fontos értéket képvisel Társaságunk számára. A tevékenységünkhöz szükségszerűen kapcsolódó adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk az állásra jelentkezők, a munkavállalók, az üzleti partnerek kapcsolattartói (a továbbiakban: Érintett) által Társaságunkhoz eljuttatott vagy más módon a birtokunkba került személyes adatok védelmére.

Ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezelem, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
 • az információs     önrendelkezési            jogról és         az információszabadságról szóló 2011. évi     törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fgytv.).;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (Tny.) 99/A.
 • -a (szolgálati idő igazolásáról)

Az adatkezelő adatai: 

Neve: Jobtain HR Szolgáltató Kft., (későbbiekben: Társaság/Adatkezelő) Cégjegyzékszám: 01-09-724595

Adószám: 13227236-2-44

Székhely: 1094 Budapest Tűzoltó utca 72. Ü-1. Levélcím: 1094 Budapest Tűzoltó utca 72. Ü-1. E-mail: adatvedelem@jobtain.hu

Telefon: +36-30/974-60-35

Honlap: www.jobtain.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jobtain.hu

Általános fogalmak:

Mi minősül személyes adatnak?

Önnel, mint természetes személlyel kapcsolatba hozható bármely információ, amely alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható vagy azonosított (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján)A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

Mi minősül különleges adatnak?

A faji vagy etnikai származásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó személyes adatok.

Mit jelent az adatkezelés?

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Mi az adatvédelem és a jelen tájékoztató célja?

Az adatvédelmi szabályozás célja, hogy az adatkezelők és adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) illetve egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeljék a tevékenységük során, erről Önt megfelelően tájékoztassák és a megfeleléssel kapcsolatban elszámoltathatóak legyenek.

A Jobtain HR Szolgáltató Kft. általi egyes adatkezelések

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhatsz az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a munkánkat.

Minden tőlünk telhető intézkedést megteszünk továbbá annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

REGISZTRÁCIÓ WEBOLDALON KERESZTÜL

A kezelt adatok köre név, megye, település, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés célja a természetes személy azonosítása;
– adategyeztetés;
– kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
– jelentkezők előszűrése;
Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés addig tart, amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem vonja,   de   legfeljebb   az   adatok megadásától számított 36 hónapig.
Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A hozzájárulást az Érintett az űrlap kitöltésével és a jelölőnégyzet kipipálásával adja meg. 

WEBOLDALON ELÉRHETŐ ÖNÉLETRAJZ KÉSZÍTŐ

A kezelt adatok köre

név, telefonszám, opcionálisan: születési dátum, lakcím, e-mail cím, állampolgárság, korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (betöltött pozíció, munkakör leírása, munkakezdés és kilépés időpontja), végzettségi adatok (legmagasabb iskolai végzettség,   végzettség neve, intézmény neve, tanulmány kezdési és befejezési éve, nyelvismeret, fénykép)

Az adatkezelés célja

A weboldalon közzétett ingyenes önéletrajz generátor segít a gyors, formailag megfelelő

CV elkészítésében.

Az adatkezelés időtartama

Az elkészült önéletrajz (és az abban szereplő adatok) az ablak bezárásával törlődnek, kivétel a fénykép.

Az önéletrajzhoz opcionálisan feltöltött fénykép az önéletrajzban megadott vezeték,- és keresztnév elnevezéssel a Társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló tárhelyszolgáltató által biztosított, jelszóval védett tárhelyen tárolódik el. Ezen adatok vonatkozásában az adatkezelés addig tart amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, de legfeljebb az adatkezelési nyilatkozat elfogadásától számított 36 hónapig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A hozzájárulást az Érintett a kérdéses adatok önkéntes megadásával és a jelölőnégyzet kipipálásával adja meg. 

KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN VAGY TELEFONON KERESZTÜL

A kezelt adatok köre név, telefonszám, email cím
Az adatkezelés célja

Amennyiben az Érintett érdeklődik a Jobtain HR Szolgáltató Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban, lehetősége van felvenni a kapcsolatot a weboldalakon (jobtain.hu, partner.jobtain.hu,

ukraina.jobtain.hu) található központi e-mail címen vagy telefonszámon keresztül is.

Cél:

– a természetes személy azonosítása;
– adategyeztetés;
– kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
– jelentkezők előszűrése;

Az adatkezelés időtartama  A telefonon vagy email-ben megadott személyes adatok tárolása írásos hozzájárulás hiányában legfeljebb 3 munkanapig, annak megléte esetén legfeljebb 36 hónapig történik.
Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk

(1) bekezdés a) pont] 

Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, amelyet az Érintett a megkeresés és az abban foglalt adatok megküldésével/megadásával ad meg Adatkezelő részére. 

Telefonon vagy emailen keresztül történő kapcsolatfelvétel útján az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a jelen Adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről, illetve felhívja a hívó fél figyelmét arra, hogy személyes adatait csak abban az esetben kezelheti, ha a hívó fél írásban visszaigazolja, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte, és elfogadta. Társaságunk a kapcsolatfelvételt követő 3 munkanapon a különböző lehetőségeket biztosít az Adatbirtokos számára az írásbeli hozzájárulási nyilatkozat megadásához, ez alatt  az  idő  alatt  a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat Társaságunk a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Amennyiben az önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilatkozat a 3. munkanap után sem áll társaságunk rendelkezésére, úgy az Adatbirtokos minden személyes adatát töröljük adatbázisunkból. 

KAPCSOLATFELVÉTEL SZEMÉLYESEN

A kezelt adatok köre név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés célja Amennyiben az Érintett érdeklődik a Jobtain HR Szolgáltató Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban, lehetősége van személyesen bemenni a Társaság bármely irodájába és ott megadni adatait, vagy ezen lehetőség adott a Társaság által, illetve részvételével szervezett rendezvényeken is.
Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés addig tart, amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, de legfeljebb az adatok megadásától számított 36 hónapig.
Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, amelyet az Érintett adatai megadásával és a Jelentkezési lap nevű nyomtatvány kitöltésével, illetve az a nyomtatványon található,   adatekezelésre   vonatkozó négyzet kipipálásával ad meg Adatkezelő részére.

KAPCSOLATFELVÉTEL SOCIAL PLATFORMOKON KERESZTÜL

A kezelt adatok köre név
Az adatkezelés célja

Adatkezelő online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, bejegyzések közzététele, toborzás, események szervezése céljából üzleti Facebook (Jobtain / Jobtain – Erdély / Jobtain – Ukrajna hivatalos Facebook oldalak.), LinkedIN és Instagram oldalakat üzemeltet.

Az egyes bejegyzésekhez történő hozzászólások során az adatkezelő megismeri a hozzászólók vezeték- és keresztnevét és a hozzászólásait, melyhez hozzájárulás alapján jut hozzá. A Facebook oldalak impresszumában (Névjegy/Impresszum), az Instagram és LinkedIN oldalnak pedig a leírásában közvetlen, kattintható link mutat a jelen tájékoztatóra.

A Social platformokon lehetőség van üzenetküldésre is. Az üzenetküldés során az Adatkezelő megismeri a feladó vezeték- és keresztnevét, melyhez a feladó hozzájárulása alapján jut. Facebook üzenet formájában történő kapcsolatfelvétel esetén az Adatkezelő írásban tájékoztatja az Érintettet a jelen tájékoztató elérhetőségéről, illetve felhívja a feladó figyelmét arra, hogy személyes adatait csak abban az esetben kezelheti, ha a feladó írásban visszaigazolja, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte, és elfogadta. Mind a hozzászólások, mind az üzenetek az érintett Social platform szerverén tárolódnak, elektronikus úton, törlésig.

Az adatkezelés időtartama Az üzenetben megadott személyes adatok kezelése írásos hozzájáruló nyilatkozat hiányában legfeljebb 3 munkanapig, annak megléte esetén legfeljebb 36 hónapig történik.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] 

Az adatkezelő ugyanakkor a Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli. Társaságunk a kapcsolatfelvételt követő 3 munkanapon a különböző lehetőségeket biztosít az Adatbirtokos számára az írásbeli hozzájárulási nyilatkozat megadásához, ez alatt az idő alatt a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat Társaságunk a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Amennyiben az önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilatkozat a 3. munkanap után sem áll társaságunk rendelkezésére, úgy az Adatbirtokos minden személyes adatát töröljük adatbázisunkból. 

A látogatókra nézve a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén az adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az Érintettet a tagok közül vagy törölheti a hozzászólását.

JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSRE

A kezelt adatok köre

– vezeték- és keresztnév,
– születési hely, idő,
– lakcím,
– tartózkodási hely címe,
– telefonszám (mobil, vezetékes),
– e-mail cím,
– szakképesítés,
– iskolai végzettség,
– egészségügyi adatok (amennyiben az relevanciával bír az álláskeresés szempontjából)
– korábbi munkahely szerzett gyakorlat
– idegen nyelv ismerete,
– vezetői engedély,
– a jelentkezés során feltöltött dokumentumok pl. motivációs levél, referencia, képmást tartalmazó fénykép, önéletrajz
1. számú mellékletben szereplő személyes adatok, amelyek nyilvántartása szükséges a munkaviszony létrehozásához 

Allásra jelentkezés során az Érintett által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok bekerülnek a Társaság jelszóval védett, felhő alapú adatbázisába (HR szoftver), annak érdekében, hogy végzettségüknek, kompetenciájuknak megfelelő munkalehetőségekkel kereshesse fel a Társaság.

Társaságunk annak érdekében, hogy az Érintett munkához jutását, illetve a munkaerőpiacon történő jelenlétét minél eredményesebben               segítse, a munkáltatók/hirdetők megbízásából az általuk megadott preferenciáknak megfelelően toborzási tevékenységet végez, ennek  keretében  az adatbázisban szűrési tevékenységet végez az egyes álláslehetőségekre.

Cél:

– a természetes személy munkaviszony-kialakításához legmegfelelőbb munkalehetőség megkeresése és felajánlása a képzettségek, adottságok és igények alapján,
– a természetes személy és a munkaerőt kereső szervezet közötti kapcsolat létrehozása, a kiválasztási eljárások lebonyolítása,
– a természetes személyek munkaviszonya létrehozásának és/vagy fenntartásának támogatása (munkaerő-közvetítés),
– munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása.

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kerül bekérésre kérjük szükségszerűen, azonban vannak olyancsak azok az adatok, amelyek nélkülözhetetlenek a pozíció betöltésének elbírálásához, illetve feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a munkaviszony létrehozása érdekében el tudjunk on járni a Társaság.

Társaságunk nem kíván kezelni a kifejezett kérés nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő, vagy a rögzített vonalon, Messengerben, Facebookon, ill. e-mailben egyébként közölt) különleges személyes adatokat, ezért Társaságunk kéri, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

Az adatkezelés célja

A Felhasználó pályázatának munkáltató/hirdető részére történő továbbítása;

keresés, szűrés a Társaság részéről az Érintettek között a munkáltatók/hirdetők által megadott preferenciáknak megfelelően;

Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel egy időben Érintett hozzájárul adatainak a munkáltató/hirdető számára történő továbbításához, továbbá az állásjelentkezéshez szükséges adatai rögzítéséhez a Társaság adatbázisában (HR szoftver rendszer)

Az adatkezelés időtartama

Az adott állásjelentkezés adatait a Társaság az adatbázisában legfeljebb 36 hónapig megőrzi és kezeli, vagy amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását. 36 hónap elteltével az adatok automatikusan törlésre kerülnek.

Amennyiben a 36 hónap alatt az Adatbirtokos új hozzájáruló nyilatkozatot bocsát Társaságunk részére, úgy az adatkezelés időtartama az új nyilatkozat dátumától számítandó.

Az adatkezelés jogalapja  Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont).

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A kezelt adatok köre Az érintett személyes adatok körét, az adatok kezelésének célját, az adatok kezeléséhez tartozó jogalapot és adatkezelés időtartamát az adatvédelmi tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja:

– a munkaviszony létesítésével kapcsolatos feltételek biztosítása és a kapcsolattartás, továbbá
– az Érintett és az Adatkezelő között létrejövő munkaviszony teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatos, munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a munkaszerződésben foglalt előírások, valamint a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatkezelés módja: papír alapú és elektronikus

Társaságunk csak azon dokumentumokról készít másolatot, amelyek nyilvántartását jogszabályi kötelezettség indokolja.

Egyéb esetben Társaságunk csak ellenőrzés céljából és csak bemutatásra kéri el az érintettektől a dokumentumokat.

Az adatkezelés időtartama

Társaságunk az Adatbirtokos személyes adatainak egy részét (név, születési hely, születési idő, nem, anyja neve, lakcím, személyigazolvány szám, adóazonosító, TAJ szám, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum azonosítója) a hatályos munkajogi jogszabályok által meghatározott ideig tárolja és kezeli, azokat a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak ellenőrzés esetén bemutatja.

Az Adatbirtokos egyéb adatait az önkéntes írásos hozzájárulás megadásától számított legfeljebb 36 hónapig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja – Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont).
– A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
– a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény
– a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 

A munkavállaló által rendelkezésre bocsátott különleges (pl. egészségi állapotra vonatkozó) adatokat Társaságunk abból a célból kezeli, hogy a munkavállaló érdekeit óvja, továbbá hogy eleget tudjon tenni a munkaviszony létesítéséhez és fenntartásához kapcsolódó, illetve egyéb jogi kötelezettségeinek.

Társaságunk nem kezeli a kifejezett kérés nélkül tudomására hozott különleges adatokat, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

Az Adatkezelő különleges adatokat csak a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek egyikének fennállása esetén kezel.

A Jobtain HR Szolgáltató Kft. az országban érvényben lévő veszélyhelyzettel kapcsolatos járvány megelőzésével, illetve következményeinek elhárításával, az Ön egészségének és életének megóvásával összefüggésben kezelheti különleges egészségügyi adatait.

Jelen nyilatkozat elfogadásával Ön kijelenti, hogy megkapta:

azt a tájékoztatást, mely szerint az 1. számú mellékletben megjelölt egészségügyi adatai kezelése a munkaviszonya létrehozásához szükséges

 • a tájékoztatást arról, hogy az egészségügyi adatai kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatot bármikor visszavonható, azonban visszavonás esetén megszűnhet a munkaviszonya
 • az adatkezelésről szóló részletes, írásbeli tájékoztatást.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Kinek továbbíthat személyes adatokat Társaságunk?

Az adatvédelmi tájékoztató 1. számú mellékletében felsorolt partnereken, hatóságokon túl az alábbi partnerek és szolgáltatók részére történhet adattovábbítás, illetve meghatározott esetben részükre biztosítunk hozzáférést a kezelt személyes adatokhoz.

 • Hireify Kft
 • TeMarketinged
 • iSolutions
 • Kulcs Soft Nyrt
 • MiniCRM
 • Jobtain 2012. Kft
 • Google
 • WordPress
 • Munkavédelem
 • Ügyvéd
 • Szállásadók, utazásszervezők
 • Toborzó cégek
 • Potenciális és szerződésben álló foglalkoztató cégek
 • Könyvvizsgáló
 • Könyvelő
 • Telekommunikációs szolgáltatók
 • Bankok
 • Parkolási Társaságok
 • Informatikai cég

Adattovábbítás célja:

 • Állásra jelentkezők és a Jobtain HR Szolgáltató által kölcsönzött jogviszonyban álló munkavállalók adatainak biztonságos kezelése és tárolása
 • A kiválasztási folyamatban megfelelt állásra jelentkezők adatainak eljuttatása a foglalkoztató partnerhez, munkaviszony létesítése céljából
 • A Jobtain HR Szolgáltató Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó üzleti partnerek és kapcsolattartóinak adatkezelése
 • Marketing hírlevél és profilalkotás
 • Kép- és videó felvételek 

Érintett adatbirtokos mely adatai kerülhetnek továbbításra? 

 • vezeték- és keresztnév,
 • születési hely, idő,
 • lakcím,
 • tartózkodási hely címe,
 • telefonszám (mobil, vezetékes),
 • e-mail cím,
 • szakképesítés,
 • iskolai végzettség,
 • megpályázott pozíció,
 • egészségügyi adatok (csak és kizárólag abban az esetben kerül adatkezelésre sor, amennyiben a pozíció elbírálásához nélkülözhetetlen ezen adatok kérése)
 • korábbi munkahely szerzett gyakorlat
 • idegen nyelv ismerete,
 • vezetői engedély,
 • önéletrajz egyéb adatai,
 • motivációs levélben önkéntesen megadott egyéb adatok
 • közösségi média profilok nyilvános adatai
 • számú mellékletben szereplő személyes adatok, amelyek nyilvántartása szükséges a munkaviszony létrehozásához

Mikor kérheti az adatainak törlését, helyesbítését?

A Társaságunk által kezelt és a valóságnak nem megfelelő adatokat az Ön kérésére Társaságunk haladéktalanul helyesbíti, a hiányos adatokat kiegészíti. A helyesbítés és törlés tényéről minden esetben e-mailben értesítést küldünk.

Mikor kérhet tájékoztatást az adatainak kezeléséről?

Személyes adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást (hozzáférési jogát gyakorolhatja). Kérésére Társaságunk tájékoztatást ad a kezelt személyes adatokról, arról, hogy kik és milyen célból kezelik az adatokat. A tájékoztatás az adatvedelem@jobtain.hu (email) címen kérhető.

Az adatok továbbítása során – a GDPR szigorú követelményeit betartva – kiemelt figyelmet fordítunk az adatok biztonságára, megtéve minden intézkedést, hogy ahhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá.

Harmadik országbeli (nem az EGT országai) jelöltek és munkavállalók esetben előfordulhat, hogy abban a harmadik országban, melynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, az adatvédelmi szabályozás szintje alacsonyabb az európai uniós szabályozás szintjénél, a megfelelő szintű védelmet az a harmadik ország nem biztosítja, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk.

A GDPR 49. cikk (1) bekezdése szerint a 45. cikk (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozat, illetve a 46. cikk szerinti megfelelő garanciák hiányában – beleértve a kötelező erejű vállalati szabályokat is –, a személyes adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vagy többszöri továbbítására csak az ott meghatározott feltételek legalább egyikének teljesülése esetén kerülhet sor. Ezen cikk a) pontja szerint az adattovábbítás megvalósulhat akkor is, ha az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról.

A megfelelő garanciák hiányában az adattovábbításból azon kockázatok eredhetnek, hogy Ön nem lehet biztos abban, hogy a GDPR alapján az Önt megillető, a „K” fejezetben foglaltak szerinti jogok érvényesíthetőek lesznek.

Így például az adatainak harmadik országba történő továbbítása esetén nem biztos, hogy a harmadik országban van felügyeleti hatóság, vagy adatvédelmi tisztviselő, lehet, hogy bírósághoz tud ugyan fordulni, de adatainak kezelésére teljesen más szabályok az irányadók, stb).

A JOBTAIN HR SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI PARTNEREK ÉS KAPCSOLATTARTÓINAK ADATKEZELÉSE

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő és az üzleti partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges az Adatkezelő és a beszállító, alvállalkozó és egyéb közreműködő partner közötti szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartáshoz, a szerződött partner részére a megkötött szerződéssel kapcsolatban történő értesítés küldéshez. Az Adatkezelő a kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli, így a kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek és nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelő és a szerződött partner fenti jogos érdekeivel szemben.

Kezelt adatok köre:

 • név, megnevezés, titulus
 • elektronikus levelezési cím
 • telefonszám
 • cím
 • kapcsolódó cégnév és adott esetben betöltött pozíció
 • egyéni vállalkozói nyilvántartási száma
 • egyéni vállalkozó adóazonosítója
 • egyéni vállalkozó címe

Az adatkezelés jogalapja

A megfelelő kommunikáció biztosítása és az üzletmenet zavartalan működése céljából az Érintett önkéntes, teljeskörű tájékoztatáson alapuló, írásbeli hozzájárulása illetve a JOBTAIN HR Szolgáltató Kft. jogos érdeke.

Az adatkezelés határideje

Írásbeli hozzájárulás hiányában:

 • 3 munkanap, amennyiben a kapcsolatfelvételt nem követik további egyeztetések
 • szerződéskötésig vagy az egyeztetések sikertelen lezárásáig
 • sikeres egyeztetés szerződéskötés esetén az alapul szolgáló szerződés időtartama, azonban ha a személyes adat szerződésben és/vagy számlán is szerepel, akkor a Számviteli tv. alapján 8 év.

Az írásbeli hozzájárulás esetén a hozzájárulás megadásától számított 36 hónap.

Amennyiben az érintett kapcsolattartó munkaviszonya/megbízási jogviszonya az üzleti partnerünkkel megszűnik és ezt a partner vagy az érintett kapcsolattartó írásban jelzi felénk, az adatait a kézhezvételtől számított 30 napon belül töröljük.

Az adatkezelés módja

papíralapú és elektronikus (Google Sheets, HR Szoftver, MiniCRM)

MARKETING HÍRLEVÉL ÉS PROFILALKOTÁS

Az adatok kezelésének célja, hogy az Ön részére marketing célú elektronikus levelet küldjünk és a Társaságunkkal való kapcsolatfelvételt követően – az önkéntesen megadott adatok közlése alapján – üzleti kapcsolatot tarthassunk, további álláslehetőségekről tájékoztassuk, rendezvényekre hívjuk meg.

Az álláshirdetésekre jelentkezők adatait csak a szükséges szolgáltatási szint igényeinek megfelelően kezeljük. Az adatok gyűjtésére a jelen dokumentumban meghatározott módokon kerül sor.

Társaságunk az adatokat oly módon kezeli, hogy azokból az Ön által megadott személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, illetőleg képzettséghez leginkább megfelelő állásajánlatot tudjon ajánlani. Ehhez a személyre szabott megkereséshez szükséges a rendelkezésünkre bocsátott adatok teljeskörű felhasználása. Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van arra, amennyiben nem kíván személyre szabott marketing célú elektronikus levelet kapni, hogy az adatkezelési nyilatkozatban erről külön nyilatkozzon.

Tájékoztatjuk, hogy automatizált döntéshozatal nem történik.

Amennyiben nem tart tovább igényt marketing célú elektronikus levél küldésére, úgy bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. A hírlevélről a hírlevelek alján

található Leiratkozás linkre kattintva, az ugyfelszolgalat@jobtain.hu címre küldött üzenetben, a központi ügyfélszolgálatunk +36 30 974 60 35 telefonszámán jelezve vagy postai elérhetőségünkön keresztül (JOBTAIN Kft . 1094 Budapest Tűzoltó utca 72. Ü-1.) is le lehet iratkozni a megjelölt e-mail cím megadásával.

Cookie-k (Sütik) 

Társaságunk honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint a marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri Társaságunk. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el Cookie tájékoztatónkat.

A cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját befolyásolhatja, illetve a weboldal működési problémáit eredményezheti.

KÉP- ÉS VIDEÓ FELVÉTELEK:

Társaságunk székhelyén, telephelyein, fióktelepein, valamint bármely más, a Társaságunk által szervezett – helyszíntől független – céges eseményeken és egyéb rendezvényeken kép- és videofelvételek készülhetnek.

Az adatkezelés célja Társaságunk saját marketing és reklám tevékenységének elősegítése és a Társaságunknál történő munkavállalás népszerűsítése, így a kifejezetten erre a célra készült kép- és videofelvételek Társaságunk saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Youtube stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, reklámanyagokban és szórólapokon történő nyilvánosságra hozatala és a nyilvánosság felé történő közvetítése.

A rendezvényeinken készített, tömegfelvételnek minősülő felvételek kezelésének módjáról, valamint publikálásáról az Érintetteket esemény leírásában részletesen tájékoztatjuk. Egyéb esetben az Érintettektől külön írásos hozzájárulást kérünk a képek készítéshez, publikálásához és kezeléséhez.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy Önnek joga van a felvételek publikálásához adott hozzájárulását visszavonni, amely esetben a kép- és videófelvételek további felhasználására az Adatkezelőnek csak akkor van joga, ha ezt más jogalap biztosítja a számára.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő székhelyén és telephelyein nem történik kamerás megfigyelés. A Partnereink székhelyén és telephelyén történő kamerás megfigyelésről a Partnereinknek szükséges az érintetteket megfelelően tájékoztatni.

Amennyiben a fent megjelölt helyeken jelentős incidens (pl. vandalizmus) történik és az érintett Partner bizonyítékként az Adatkezelő részére bocsátja a videófelvételeket, úgy a

Jobtain HR Szolgáltató Kft. jogos érdeke, hogy a rendelkezésére bocsátott felvételeket a GDPR rendelkezései szerint kezelje.

BIZTONSÁGOS ADATTÁROLÁS

Társaságunk minden ésszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatait védjük, többek között a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Papír alapú adathordozó esetén elzárt tárolással, elektronikus adatkezelésnél jelszóvédelemmel, jogosultságok kiosztásával, adattovábbítás esetén titkosítással, továbbá a számítástechnikai és kommunikációs eszközök fizikai és szoftveres védelmével oldjuk meg az adatok biztonságos kezelését és tárolását.

Kik jogosultak az adataim kezelésére?

Az adatok kezelését kizárólag Társaságunk erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak. A jogosultak körét Adatvédelmi szabályzatunk C. 1-es, 2-es pontjában és az 1. számú mellékletben részletezzük.

Társaságunk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosult személyt a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban foglaltak betartására utasít, valamint titoktartásra kötelez.

Mit tegyek ha tudomást szerzek arról, hogy személyes adataimhoz illetéktelenek fértek hozzá?

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan bármilyen problémát észlel vagy tudomást szerez arról, hogy adataihoz illetéktelenek fértek hozzá, úgy a Társaságunk által üzemeltetett weboldalon található Adatvédelmi incidens bejelentő űrlapon keresztül lehetséges Társaságunk részére a bejelentést megtenni. A rendszer automatikusan értesíti a felelős kollégát, aki a jogszabályokkal összhangban és határidőben megteszi a megfelelő lépéseket és értesíti a hatóságot, amennyiben annak feltételei fennállnak. A vizsgálat lefolytatását követően, annak eredményéhez képest, az érintetteket e-mailben, az előírásoknak megfelelő részletezettséggel tájékoztatjuk.

MILYEN JOGAIM ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEIM VANNAK A SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

Tájékoztatás kérése

Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére Társaságunk tájékoztatást ad az Ön kezelt adatairól. A adatvedelem@jobtain.hu címen bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel fordulhat hozzánk, illetve ezen a címen keresztül élhet ezen dokumentumban részletezett jogaival.

Visszavonás joga

Az adatkezeléshez korábban önkéntes alapon adott hozzájárulás bármikor visszavonható az Ön részéről. A hozzájárulásának visszavonását az adatvedelem@jobtain.hu e-mail címen, központi ügyfélszolgálatunk +36-30/974-60-35 telefonszámon vagy postai úton kérheti Társaságunktól (Jobtain HR Szolgáltató Kft, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 72. földszint Ü-1.). Ezen jog gyakorlása során kérjük vegye figyelembe a 2. pont végén írtakat (munkaviszony megszűnése).

Hozzáférés joga

Társaságunktól bármikor visszajelzést kaphat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; amennyiben a személyes adatokat nem Öntől gyűjtötték,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és ez Önre nézve milyen várható következményekkel jár
 • ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR cikke szerinti megfelelő garanciákról.

A kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül eljuttatjuk, egy Önnek is megfelelő csatornán vagy adathordozón.

Helyesbítéséhez való jog

 Társaságunk által kezelt és a valóságnak nem megfelelő adatokat az Ön kérésére Társaságunk helyesbíti, a hiányos adatot kiegészíti. A helyesbítés és törlés tényéről minden esetben

e-mailben értesítést küldünk. Adatainak helyesbítését az  adatvedelem@jobtain.hu e-mail címen, központi ügyfélszolgálatunk +36-30/974-60-35 telefonszámán vagy postai úton kérheti Társaságunktól. (Jobtain HR Szolgáltató Kft, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 72. földszint Ü-1.)

Törléshez való jog:

Az alábbi indokok esetében Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adataink törlését kérje, Társaságunk pedig köteles arra, hogy személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,
 • a korábban önkéntesen adott adatkezelési hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatok kezelésére jogellenes módon került sor,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásától (hozzájárulás megadásától) számított 3 év letelt,

A fentiek nem alkalmazhatók, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; népegészségügy területét érintő közérdek alapján, vagy közérdekű archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is.

Tiltakozása esetén Társaságuk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogok gyakorlásának korlátozottsága

A fenti jogok nem gyakorolhatók, illetve Társaságunk nem köteles teljesíteni az igényt, ha az adatkezelés a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, és az adatkezelést jogszerűen végezzük (pl. adózással, társadalombiztosítással összefüggő adatkezelés).

Jogérvényesítés

Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panaszt, kifogást elsősorban velünk, mint adatkezelővel az adatvedelem@jobtain.hu e-mail címen, központi ügyfélszolgálatunk +36 30 974 60 35-ös telefonszámán vagy postai úton (Jobtain HR Szolgáltató Kft, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 72. földszint Ü-1.) jelezze Társaságunk felé, hogy az észrevételt, bejelentést minél előbb ki tudjuk vizsgálni.

Az adatkezelő képviselője: Furjánné Szabó Tímea Nikoletta

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: adatvedelem@jobtain.hu

Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasztétel

Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Rendeletben meghatározott jogait, Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulás

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik.

A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.